Cʜᴀ̂ɴ ᴅᴜɴɢ Hᴏᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴠɪ̀ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ Rᴏʟᴇx 2 ᴛʏ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ǫᴜᴇɴ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴀ̀ ᴀɪ ?

Cʜᴀ̂ɴ ᴅᴜɴɢ Hᴏᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴠɪ̀ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ Rᴏʟᴇx 2 ᴛʏ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ǫᴜᴇɴ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴀ̀ ᴀɪ ?

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ Mɪss Vɪᴇᴛɴᴀᴍ Cᴏɴᴛɪɴᴇɴᴛs 2018 Lᴀ̃ Kʏ̀ Aɴʜ (ᴛᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ) ʙɪ̣ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 3 ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̀ɴɢ Pʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ (PC02), Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ʙᴀ̆́ᴛ ᴠɪ̀ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ Rᴏʟᴇx 2 ᴛʏ̉ ɢᴀ̂ʏ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀.

Tʜᴜ̉ đᴏᴀ̣ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ Rᴏʟᴇx 2 ᴛʏ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ǫᴜᴇɴ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̣ɴɢ

Aɴʜ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Mɪɴʜ Tᴀ̂ɴ (SN 1997, ɴɢᴜ̣ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 3) ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜɪ̀ ǫᴜᴇɴ ᴠᴏ̛́ɪ Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ (SN 1990, ɴɢᴜ̣ TP Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ, ᴛʀᴜ́ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7, TP.HCM). Cᴀ̉ ʜᴀɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ sɪɴʜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ɴᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ɢᴀ̣̆ᴘ ɢᴏ̛̃ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ.

Đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ 8/2021, ᴀɴʜ Tᴀ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̆ɴ ʜᴏ̣̂ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̛ Sᴜɴʀɪsᴇ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Tᴀ̂ɴ Hᴜ̛ɴɢ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7, TP.HCM đᴇ̂̉ ɢᴀ̣̆ᴘ Aɴʜ. Sᴀᴜ đᴏ́, ᴀɴʜ ɴᴀ̀ʏ ʀᴜ̉ Aɴʜ ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́.

Tʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ đᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴀɴʜ Tᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ᴠᴏ̛́ɪ Aɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴜ́ sᴜ̛ᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ʜᴀ̀ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ Rᴏʟᴇx ᴛʀɪ̣ ɢɪᴀ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 2 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ.

Vɪ̀ ᴛᴏ̀ ᴍᴏ̀ ɴᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʜᴜ̉ ʟᴜ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ɴɢᴜ̉, Aɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̛̉ ᴛᴜ̉ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Sᴀᴜ đᴏ́, ᴅᴏ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ̉ Aɴʜ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ Tᴀ̂ɴ ᴄᴜ̛̣ ᴄᴀ̃ɪ đᴏ̀ɪ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ. Sᴀ̆̃ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ ɴᴏ̛̣ 1 ᴛɪ̉ ᴠɪ̀ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ̉ᴏ ɴᴇ̂ɴ Aɴʜ ɴɢʜɪ̃ đᴇ̂́ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ Rᴏʟᴇx ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ᴋɪᴀ.

Cʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴛᴀɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ. Ảɴʜ: Hᴀ̉ɪ Đᴀ̆ɴɢ

Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ Tᴏ̂ Vᴀ̆ɴ Tᴏᴀ̀ɴ (SN 1990, ɴɢᴜ̣ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Pʜᴜ́ Nʜᴜᴀ̣̂ɴ) ᴍᴜᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ɴʜᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Rᴏʟᴇx ᴋɪᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ ɢᴀ̂̀ɴ 15 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ.

Nɢᴀ̀ʏ 11/9, ᴀɴʜ Tᴀ̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ Aɴʜ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̛ɪ. Cʜᴏ̛́ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̛ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ đᴀ̃ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴀɴʜ ɴᴀ̀ʏ ɴɢᴜ̉ sᴀʏ ɴᴇ̂ɴ đᴀ́ɴʜ ᴛʀᴀ́ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ đᴇ̂̉ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ̉.

Nɢᴀ̀ʏ 13/9, Aɴʜ ᴍᴀɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ǫᴜᴀ ɴʜᴀ̀ Tᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ 1 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ. Tᴏᴀ̀ɴ đᴜ̛ᴀ ᴄʜᴏ Aɴʜ 970 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ, sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ đᴜ̛ᴀ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ đɪ đᴀ́ɴʜ ʙᴏ́ɴɢ.

Đᴇ̂́ɴ 15/9, ᴀɴʜ Tᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ. Qᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ Aɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃. Tᴜ̛̀ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀.

Cʜᴀ̂ɴ ᴅᴜɴɢ Hᴏᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴠɪ̀ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀

Kʜɪ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀɴʜ ᴘʜᴜɪ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ Lᴀ̃ Kʏ̀ Aɴʜ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ǫᴜᴇɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴋʜɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀɴɢ Mɪss Vɪᴇᴛɴᴀᴍ Cᴏɴᴛɪɴᴇɴᴛs 2018 ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ Mʏ̃ (ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʜɪ Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2011).

Tʜᴀɴʜ Nɪᴇ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀɴɢ ʀᴀ̆̀ɴɢ: “Cʜɪɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ đᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴀ̂́ᴛ Mʏ̃ xᴀ xᴏ̂ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀, ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Tᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴠᴜɪ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴠɪ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́. Sᴀᴜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ đᴇ̂̉ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄʜᴏ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ”.

Tʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀɴɢ, Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ ʟᴀ̂́ʏ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴅᴀɴʜ ʟᴀ̀ Lᴀ̃ Kʏ̀ Aɴʜ, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɪᴇ̂̀ᴍ đᴀᴍ ᴍᴇ̂ ᴅɪᴇ̂̃ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ, ᴍᴏɴɢ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɢᴏ́ᴛ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Nɢᴏ̣ᴄ Áɴʜ ᴠᴀ̀ “đᴀ̉ ɴᴜ̛̃” Nɢᴏ̂ Tʜᴀɴʜ Vᴀ̂ɴ.

Kʜɪ đᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀɴɢ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʜᴇᴏ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Đɪᴇ̣̂ɴ ᴀ̉ɴʜ Nᴇᴡ Yᴏʀᴋ – ᴋʜᴏᴀ Sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴘʜɪᴍ.

Lᴀ̃ Kʏ̀ Aɴʜ (ᴛᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ) ᴋʜɪ đᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀɴɢ. Ảɴʜ: ɴɢᴏɪsᴀᴏ.ɴᴇᴛ

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ǫᴜᴀ̃ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ sᴀᴜ đᴏ́, Lᴀ̃ Kʏ̀ Aɴʜ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ sᴀɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʙᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴅᴜ ʜᴏ̣ᴄ. Cᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ CEO ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜᴏ̂̃ɪ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ Qᴜᴀ́ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Cᴏ̂ Kʏ̀, ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴏ́ɴ ᴀ̆ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴛᴀ̣ɪ Sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ.

Kʜɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴄʜᴜᴏ̂̃ɪ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ, Kʏ̀ Aɴʜ ᴛʜᴀᴍ ᴠᴏ̣ɴɢ: “Eᴍ ᴍᴜᴏ̂́ɴ đᴜ̛ᴀ ᴀ̂̉ᴍ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ ʀᴀ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́, Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴍᴏ́ɴ ᴘʜᴏ̛̉ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴏ́ɴ ᴀ̆ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ. Eᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴅᴀ̀ɴʜ ʜᴀɪ ɴᴀ̆ᴍ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴀʏ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴀ ᴍᴏ́ɴ ʙᴜ́ɴ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴍᴏɴɢ ʀᴀ̆̀ɴɢ sᴇ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ sᴜ̛̣ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ”.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́, Kʏ̀ Aɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴏ̃ sᴜ̛ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ᴋʜɪ ᴍᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴏ̉ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴘʜᴜ̣ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃. Cᴏ̂ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́, ᴍɪ̀ɴʜ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̛̉ ᴛʜɪ́ᴄʜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ɢᴀ̣̆ᴛ ʜᴀ́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ǫᴜᴀ̉ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴏᴀ̣ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ Tᴀᴋᴇᴡᴏɴᴅᴏ đᴀɪ đᴇɴ 4 đᴀ̆̉ɴɢ.

Qᴜᴀ́ ᴋʜᴜ̛́ ʟᴀ̂̃ʏ ʟᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Lᴀ̃ Kʏ̀ Aɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴋʜɪ Hᴏᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ᴏ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴠɪ̀ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀. Vᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴅᴀ̀ɪ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ̉ᴏ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴍᴏ́ɴ ɴᴏ̛̣ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʏ̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ Hᴏᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Mʏ̃ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Aɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ɴᴜᴏ̂́ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ đᴇ̣ᴘ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̛̉ ɴᴀ̀ᴏ.