Cʟɪᴘ đᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ ᴏ̛̉ Hᴏ̂̀ Tᴀ̂ʏ: Bɪ̣ ᴠᴏ̛̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴀ̣̂ɴ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʀᴀ sᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴇ ᴄʜᴀ̆́ɴ, “ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴀᴍ” ᴄᴏ̂́ ᴛʜᴜ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴏ̂ ᴛᴏ̂

Cʟɪᴘ đᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ ᴏ̛̉ Hᴏ̂̀ Tᴀ̂ʏ: Bɪ̣ ᴠᴏ̛̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴀ̣̂ɴ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʀᴀ sᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴇ ᴄʜᴀ̆́ɴ, “ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴀᴍ” ᴄᴏ̂́ ᴛʜᴜ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴏ̂ ᴛᴏ̂

Mᴀ̀ɴ đᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ ɢᴀʏ ᴄᴀ̂́ɴ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ɴɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ Hᴏ̂̀ Tᴀ̂ʏ đᴀɴɢ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̛̣ᴄ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ đᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ ᴏ̛̉ Hᴏ̂̀ Tᴀ̂ʏ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʀᴀ̂̀ɴ ʀᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ đᴀ̀ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʟᴏ̛́ɴ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ đᴜ̛́ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴘʜᴜ̣ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴍᴀ̀ᴜ đᴏ̉, ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʟᴀ ʜᴇ́ᴛ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ, ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴍᴜ̃ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ đᴀ́ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ.

Tʜᴇᴏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ, ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴛᴀ, ʙɪ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ đᴀ̃ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ʟᴀ̣ɪ đᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ.

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴠᴏ̛̣ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ɴᴏ́ɪ: “Mᴀ̀ʏ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀᴏ ʙᴏ̉ ɴʜᴀᴜ đᴇ̂̉ ᴍᴀ̀ʏ đᴇ̂́ɴ đᴜ́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? Mᴀ̀ʏ ɪᴍ ᴍᴏ̂̀ᴍ ɴɢᴀʏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴍᴀ̀ʏ ɴᴏ́ɪ”, “Mᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ sᴏ̛̉ ᴋʜᴀɴʜ”… ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̂ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ “ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴀᴍ” ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴏ̀ɴɢ, ʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴄᴏ̛ɴ ᴛʜɪ̣ɴʜ ɴᴏ̣̂ ᴛʜᴀʏ.

Cᴏ́ ʟᴇ̃ ǫᴜᴀ́ ᴛᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ʏ ʀɪ́ᴛ ʟᴇ̂ɴ: “Hᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴛᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ɴʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̀ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜ̛̃ᴀ đᴀ̂ᴜ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴜ̛́ ᴏ̂ᴍ ɴʜᴀᴜ đɪ”, ᴠᴜ̛̀ᴀ ɴᴏ́ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴋᴇ́ᴏ ᴛᴏ́ᴄ ᴄᴏ̂ ʙᴏ̂̀ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ.

“Tɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴀᴍ” ʜᴏᴀ̉ɴɢ sᴏ̛̣ ʜᴇ́ᴛ ʟᴇ̂ɴ ᴏ̂ᴍ đᴀ̂̀ᴜ, ʙᴀ́ᴍ ʀɪ̣ᴛ ʟᴀ̂́ʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̆ɴɢ ɴʜᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ sᴜ̛́ᴄ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ, ɢɪᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ ᴛᴀʏ đᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴋᴇ́ᴏ ʟᴀᴏ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂ ʙᴏ̂̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ́ɪ ɢᴀ̆̀ᴍ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ “đᴀ̂̀ᴜ ʜᴀ̀ɴɢ”.

Tʜᴀ̂́ʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ɢɪᴏ̛̀ ᴠɪ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴍᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ, ᴠᴏ̛̣ ᴄᴀʏ đᴀ̆́ɴɢ ɴᴏ́ɪ:”Mᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ̣ɴ ɴᴏ́ đᴜ́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? Mᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴɢʜɪ̃ đᴇ̂́ɴ ᴛᴀᴏ ᴄʜᴜ̛ᴀ? Hᴀ̉? Mᴀ̀ʏ ʙᴏ̉ ᴛᴀʏ ʀᴀ…” .

Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴀ̂̀ᴍ ɪ̃ đᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ đᴏᴀ̣ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ̛́ɴɢ ᴠɪ̀ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̉ɪ “ʜᴏ́ɴɢ”. Rᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ, đᴜ̛́ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ʟᴜᴀ̣̂ɴ:

– Aɴʜ ᴋᴇ́ᴏ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀ɴ đᴀᴜ ʜᴏ̛ɴ đᴀ̂́ʏ, ᴛʜᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̉ ʀᴀ đɪ.

– Aɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇ̂́ ʟᴀ̀ ᴀɴʜ sᴀɪ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̀ᴏ ɴɢᴏ̂̀ɪ đᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̀ ᴏ̂ᴍ ʙᴏ̂̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

– Đᴀɴɢ đɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̂̀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ᴀɴʜ ɴᴀ̀ʏ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ đᴀ̂́ʏ.

Lᴜ́ᴄ sᴀᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đᴀ́ᴍ đᴏ̂ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̣̂ʏ đᴀ̃ ᴠᴏ̣̂ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ: “Nᴏ́ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴇᴍ”. Nʜᴀ̂ɴ ʟᴜ́ᴄ ᴠᴏ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ᴀ̂́ʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴀ̃ ᴠᴏ̣̂ɪ đᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴏ̂ ᴛᴏ̂, “ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂” ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ ʙᴏ̂̀ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʀᴏ̃ đᴏᴀ̣ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴍᴀ̀ɴ đᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ ɴᴏ́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̂́ɪ ɴᴀʏ ʀᴀ sᴀᴏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ, ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʟᴏ̛́ɴ đᴜ̛́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ, ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ̆ɴɢ ɴʜᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ “ᴅᴀ́ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ” ᴋɪᴀ.

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ ʙᴏ̂̀ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ.

Theo Soha