Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴏ̛ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴏ̛ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴜᴏ̂̉ɪ Tʀᴇ̉ Oɴʟɪɴᴇ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM đᴀ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Mɪɴʜ Hᴜ̛ɴɢ (ᴄᴀ sɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ) ᴛᴏ̛́ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc chuyển đơn tố cáo của ông Đàm Vĩnh Hưng cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 1-9-2021, ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Mɪɴʜ Hᴜ̛ɴɢ (ᴛᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ sɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ) đᴀ̃ ᴄᴏ́ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ xᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣ ɴʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ, ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɢᴜ̛̉ɪ đᴇ̂́ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 4-10, đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Tɪᴇ̂́ɴɢ Hᴀ́ᴛ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ sɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ Tᴜᴏ̂̉ɪ Tʀᴇ̉ Oɴʟɪɴᴇ đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Hᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ɴᴏ̣̂ᴘ đᴏ̛ɴ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴏ̂ɴɢ Hᴜ̛ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ᴏ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ ᴛᴜ̛̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Vᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ʀᴀ̀ sᴏᴀ́ᴛ… ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀ̣̆ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴀ sɪ̃ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄʜᴜ̛ᴀ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 17-9, Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ – Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ “Mᴀɴɢ sᴀᴏ ᴋᴇ̂ ʀᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ” ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇᴛᴄᴏᴍʙᴀɴᴋ, ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ, ʙᴏ̂ɪ ɴʜᴏ̣ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣, ʙɪ̣ᴀ đᴀ̣̆ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ.

Đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Tɪᴇ̂́ɴɢ Hᴀ́ᴛ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜɪ́ᴀ ᴄᴀ sɪ̃ ᴄʜᴜ̛ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ᴛʀᴇ̂ɴ. Đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜᴀɴ Lᴀᴡ Vɪᴇᴛɴᴀᴍ, ᴠᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ɴᴏ̣̂ᴘ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ́ đᴏ̛ɴ ɴᴀ̀ʏ.

Theo Tuổi Trẻ