Chân Dung 3 thành viên Youtuber xấu số của team Duy Thường Vlog: Trai tài, gái sắc nhưng bạc mệnh

Chân Dung 3 thành viên Youtuber xấu số của team Duy Thường Vlog: Trai tài, gái sắc nhưng bạc mệnh

Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ 1 ᴛʀᴏɴɢ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ TNGT đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʟᴀ̀ Nᴀᴍ ᴏᴋ – ᴍᴏ̣̂ᴛ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ, ᴛɪᴋᴛᴏᴋᴇʀ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ.

Tᴏ̂́ɪ 4/10, Pʜᴏ̀ɴɢ CSGT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ đᴀ̃ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ TNGT đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ, 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Nam ok

2 ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ Nᴀᴍ ʟᴀ̀ Nᴀᴍ OK ᴠᴀ̀ Lᴇ̂ Tʜᴀ̆́ɴɢ

Vᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 4/10, ᴛᴀ̣ɪ ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴏ̣̂ 285, ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ɢɪᴀ́ᴘ ʀᴀɴʜ xᴀ̃ Tʀᴜɴɢ Cʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Tʜᴜ̛́ᴀ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tᴀ̀ɪ, Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ. Tʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ, xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ Kɪᴀ BKS 98A – 206.33 ᴅᴏ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Nᴀᴍ, SN 2000, ᴛʀᴜ́ ᴏ̛̉ Tᴀ̂ɴ Yᴇ̂ɴ, Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ, ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ᴄᴏ́ 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴜ Cʜᴀɴʜ đɪ ᴄᴀ̂̀ᴜ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̃ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴛᴀ̉ɪ BKS 99C-145.12 (ᴄʜᴜ̛ᴀ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ) đɪ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Tʜᴜ̛́ᴀ ᴠᴇ̂̀ Lᴀɪ Hᴀ̣.

Cʜᴀ̂ɴ ᴅᴜɴɢ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ tên Hằng

Hᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉, ᴀɴʜ Nᴀᴍ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ Hᴀ̆̀ɴɢ – ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ xᴇ ᴀɴʜ Nᴀᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, 1 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ, 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ɴʜᴇ̣. Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tᴀ̀ɪ đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀʏ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴜ̛ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ɴᴀ̣ɴ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴀɴʜ Nᴀᴍ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴅᴀɴʜ ʟᴀ̀ Nᴀᴍ ᴏᴋ – ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋᴇ̂ɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ TV – ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ɴʜᴏ́ᴍ Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂ɴʜ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ đᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴇ̉ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ.