Điền Quân, ᴛʀᴜ̀ᴍ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ

Điền Quân, ᴛʀᴜ̀ᴍ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ – CEO ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ đᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ đᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ᴘ đᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̀ᴍ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ʟᴜ̀ᴍ xᴜ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ. Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴜ̀ᴍ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ.

“Hᴀɪ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜᴀ ɢɪ̀ C.V – T.T đɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̂́ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ. Mᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ʙᴀ̀ɪ ʙᴀ̉ɴ đᴀ̂̀ʏ đᴜ̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ đᴇ̂̉ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. Vᴀ̣̂ʏ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀, ᴄʜᴏ ᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?

Hᴏ̣ ᴄʜᴏ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴀʏ ʀᴜ̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴜʏ ᴛɪ́ɴ đᴇ̂̉ ɢᴏᴍ ɢᴏ́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ. Cʜᴏ ɴᴇ̂ɴ ɢɪᴀ̉ɪ “ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ” sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̛̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ ʀᴀ. Hᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ 2 ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʀᴀ, ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴛʜɪ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴇ̂ᴍ 5 ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ᴀ. Tᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ 5 ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ɴᴀ̀ʏ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴋʜᴀɪ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Tᴏ̂ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ Kʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Dᴜ̛̀ᴀ ᴠᴀ̀ Đɪᴇ̂̀ɴ Qᴜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀ̆ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʜɪ̀ ᴛʀᴏɴɢ đᴏ̛̣ᴛ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀɪ ʙᴀ́ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?”.

Bᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ – CEO Kʜᴜ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ᴏ̂ɴɢ Đᴏ̂̃ Vᴀ̆ɴ Bᴜ̛̉ᴜ Đɪᴇ̂̀ɴ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1969), đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Đɪᴇ̂̀ɴ Qᴜᴀ̂ɴ Mᴇᴅɪᴀ & Eɴᴛᴇʀᴛᴀɪɴᴍᴇɴᴛ ʜᴀʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ Cᴏʟᴏʀ Mᴀɴ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ “ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ” ᴠᴇ̂̀ ᴏ̂ɴɢ Bᴜ̛̉ᴜ Đɪᴇ̂̀ɴ.

“Mᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴛʀᴜ̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ sʜᴏᴡʙɪᴢ đᴜ́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? Aɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴜᴏ̂́ɴ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴍᴀ̀ʏ. Mᴀ̀ʏ ɴᴀ̆́ᴍ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ᴇᴍ YᴏᴜTᴜʙᴇʀ ʟᴀ̀ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴛᴀʏ ᴛʀᴀ́ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴛᴀʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴛᴀᴏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋɴᴏᴄᴋ-ᴏᴜᴛ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴜᴏ̂ɴ”, ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ́ɪ.

Tʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ, ᴏ̂ɴɢ Đᴏ̂̃ Vᴀ̆ɴ Bᴜ̛̉ᴜ Đɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́.

“Mᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴛᴜ́ ᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Đɪᴇ̂̀ɴ Qᴜᴀ̂ɴ (ʏ́ ɴᴏ́ɪ ᴏ̂ɴɢ Bᴜ̛̉ᴜ Đɪᴇ̂̀ɴ), ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ N.L, đᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ đɪ đᴇ̂́ɴ đᴏ́ ᴄʜᴏ̛ɪ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ đᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ. Cᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴛᴀᴏ sᴇ̃ ɴᴏ́ɪ. Mᴀ̀ʏ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴏ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴅᴀ̆́ᴛ ɢᴀ́ɪ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̀ɪ. Mᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ́ ᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Đɪᴇ̂̀ɴ Qᴜᴀ̂ɴ? Bᴀ̃ɪ đᴀ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴀ̀ʏ ᴏ̛̉ đᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ʏ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛᴀᴏ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?”, ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ.

“Tᴜ̣ɪ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ xᴏ̉ ᴍᴜ̃ɪ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴅᴀ̆́ᴛ ɢᴀ́ɪ ᴄʜᴏ ᴍᴀ̂́ʏ ᴏ̂̉ɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ ɴᴇ̂ɴ đᴜ̣ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̂́ʏ ᴏ̂̉ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ᴋᴇ̂. Cᴜ̛́ ʙᴜ̛ɴɢ ʙɪ́ᴛ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ đᴏ́, ᴄᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? Đᴀ̂ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ́ ᴏ̂ɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ. Mᴀ̀ʏ ɴᴏ́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đɪ, ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴍᴀ̀ʏ ʟɪᴇ̂̀ɴ”.

“Qᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɢʜᴇ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣? Cᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̉ ᴏ̂̉ɪ. Tʜᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴜ̀ᴍ ᴄᴜᴏ̂́ɪ đᴀ̂ʏ ɴᴀ̀ʏ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣, ᴇᴍ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴇ̂ɴ đᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ǫᴜᴀ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ. Mᴀ̀ʏ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴅᴜ̛̃ ʜᴀ. Mᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ʙᴀ̉ᴏ ᴋᴇ̂ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴀ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ. Nᴏ́ɪ ʀᴀ ᴍᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴀ̉ɴɢ đᴇɴ ᴛʀᴏɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ.

ᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴛᴀᴏ ᴋᴇ̂ᴜ ᴛᴏ̛́ɪ Tʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ, ᴛᴏ̛́ɪ Tᴏ̂̉ɴɢ Bɪ́ ᴛʜᴜ̛, ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ᴄ Tʀᴏ̣ɴɢ, ᴛᴀᴏ ᴋᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ. Cᴏɪ ᴛᴜ̣ɪ ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴛᴏ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ ɴᴏ̂̉ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Tʜɪ̀ ʀᴀ ᴍᴀ̀ʏ xᴏ̉ ᴍᴜ̃ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴍᴇ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̂ᴜ ᴄᴏ́ ᴀɪ ᴅᴀ́ᴍ đᴜ̣ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴍᴀ̀ʏ, ʟᴏ ʙᴀ̉ᴏ ᴋᴇ̂ ᴍᴀ̀ʏ, ᴀɪ đᴜ̣ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴍᴀ̀ʏ ᴄʜ*ᴛ ᴍᴇ̣ ʟᴜᴏ̂ɴ!”.

Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀, ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ đᴀ̣̆ᴛ ᴅᴀ̂́ᴜ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ʜᴏ̉ɪ.

Ôɴɢ Đᴏ̂̃ Vᴀ̆ɴ Bᴜ̛̉ᴜ Đɪᴇ̂̀ɴ (ᴛᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ Cᴏʟᴏʀ Mᴀɴ) ᴠᴏ̂́ɴ ᴅɪ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴇ̣̂ɴʜ ᴅᴀɴʜ ʟᴀ̀ “ᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ̀ᴍ sʜᴏᴡʙɪᴢ”. Ôɴɢ Đɪᴇ̂̀ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́ Đɪᴇ̂̀ɴ Qᴜᴀ̂ɴ – đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ɴᴏ̂̉ɪ ʙᴀ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛: Tʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ, Gɪᴏ̣ɴɢ ᴀ̉ɪ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴀɪ, Sᴀ̀ɴ đᴀ̂́ᴜ ᴄᴀ ᴛᴜ̛̀…