Nɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ, Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ

Nɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ, Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ

Cᴀ sɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ, ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ʟᴀ̀ 2 ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴜ̛̉ɪ đᴏ̛ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM xᴜ̛̉ ʟʏ́ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ.

Nɢᴀ̀ʏ 21/9, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴏ̛ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ.

Tʜᴇᴏ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ, ᴄᴏ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ. Tʀᴏɴɢ sᴏ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ sɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ.

Tʀᴏɴɢ đᴏ̛ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʜᴏ̣ ʙɪ̣ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ, ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴᴀ̀ʏ.

“Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃. Dᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ”, ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ɴᴏ́ɪ.

Bᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ.

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Mᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ʙᴀ̀ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢʜɪ̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ xᴇᴍ.

Cʜᴜ̉ đᴇ̂̀ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃. Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̀ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ.

Tᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ Zɪɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Đɪɴʜ Hᴏ̂̀ɴɢ Hᴀ̣ɴʜ, Đᴏᴀ̀ɴ Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ TP.HCM, ɴʜᴀ̣̂ɴ đɪ̣ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ đᴀɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ʀᴜ̉ɪ ʀᴏ ᴄᴀᴏ ʜᴏ̛ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ sᴏ́ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ.

“Pʜᴀ̉ɪ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ ɴɢᴏ̂ɴ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ ɴɢᴏ̂ɴ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ. Nʜᴜ̛ɴɢ đᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴅᴜ̛̣ᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴅᴇ̂̃ ʟᴀ̂́ɴ ǫᴜᴀ ʟᴀ̆̀ɴ ʀᴀɴʜ xᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ”, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Hᴀ̣ɴʜ ɴᴏ́ɪ.

Cʜɪᴀ sᴇ̉ ɢᴏ́ᴄ ɴʜɪ̀ɴ, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Tʀᴀ̂̀ɴ Mɪɴʜ Hᴜ̀ɴɢ, Đᴏᴀ̀ɴ Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ TP.HCM, ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴜ̉ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙɪ̣ xᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ, ʜᴀ̣ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣, ᴜʏ ᴛɪ́ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴅᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴋɪᴇ̣̂ɴ.

Cᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ Đɪᴇ̂̀ᴜ 34 Bᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Dᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ 2015 ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣, ɴʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ, ᴜʏ ᴛɪ́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ Đɪᴇ̂̀ᴜ 584, ᴛᴜ̛̀ Đɪᴇ̂̀ᴜ 589 đᴇ̂́ɴ Đɪᴇ̂̀ᴜ 592 Bᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Dᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣ɪ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴏ̂̀ɴɢ, ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ʙɪ̣ xᴀ̂ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ᴅᴜ̛́ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ, ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ đɪ́ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ, xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴠᴀ̀ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣ɪ.

Theo Zing