Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪ̉ɴʜ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tᴀ̂ʏ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛɪ̉ɴʜ ᴠᴇ̂̀

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪ̉ɴʜ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tᴀ̂ʏ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛɪ̉ɴʜ ᴠᴇ̂̀

Đᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴀ́ᴘ đᴏ́ɴ ʜᴏ̛ɴ 3.000 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴇ̂̀, ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴄᴏ́ 17 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ. TP Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛, Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ, Vɪ̃ɴʜ Lᴏɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴄᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛɪ̉ɴʜ đᴇ̂́ɴ.

Nɢᴀ̀ʏ 2-10, ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ɴʜᴀɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ TP Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ ᴄᴜ̉ᴀ Sᴏ̛̉ Y ᴛᴇ̂́, ᴛɪ́ɴʜ đᴇ̂́ɴ 17 ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ 33 ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ COVID-19. Tʀᴏɴɢ đᴏ́, 18 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ, 13 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ, 2 ᴄᴀ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ sᴀ̀ɴɢ ʟᴏ̣ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ʏ ᴛᴇ̂́ (ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ). Tʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ 31 ᴄᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴋʜᴏ̉ɪ.

Tɪ́ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 8-7 đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ đᴀ̃ ᴄᴏ́ 5.756 ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ COVID-19, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ 4.802 ᴄᴀ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴠᴀ̀ 89 ᴄᴀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Tʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴛʜᴇ̂ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴀ̂̀ɴ 4.000 ʟɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜᴏ̀ɴɢ COVID-19; Lᴜ̃ʏ ᴛɪ́ᴄʜ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂ᴍ 356.263 ʟɪᴇ̂̀ᴜ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ʜᴏ̛ɴ 61.000 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂ᴍ đᴜ̉ ʜᴀɪ ᴍᴜ̃ɪ.

Lᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ sᴏ̂́ 1 (Vɪ̃ɴʜ Lᴏɴɢ) ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴏ̛ᴍ, ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ᴛᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ. Ảɴʜ: HD

Tʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Tɪᴇ̂̉ᴜ ʙᴀɴ Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛɪ̉ɴʜ Đᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴀ́ᴘ, ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛɪ̉ɴʜ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ 6 ᴄᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ 3 ᴄᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ (TP.HCM, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ Tɪᴇ̂̀ɴ Gɪᴀɴɢ); ᴛʜᴇ̂ᴍ 47 ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ɴ. Đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ᴛɪ̉ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴛᴏ̂̉ɴɢ sᴏ̂́ 8.311 ᴄᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ 7.771 ᴄᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ.

Cᴀ̣ɴʜ đᴏ́, UBND ᴄᴀ́ᴄ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, TP đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄʜᴏ 292 ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ ɴᴀ̂ɴɢ ᴛᴏ̂̉ɴɢ sᴏ̂́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ʟᴀ̀ 100.079 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂̉ɴɢ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ 150,1 ᴛɪ̉ đᴏ̂̀ɴɢ; 84 ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ʜᴏᴀ̃ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ, ɴɢʜɪ̉ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ 428 ʜᴏ̣̂ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ.

Tɪ́ɴʜ đᴇ̂́ɴ 15 ɢɪᴏ̛̀ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, Đᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴀ́ᴘ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ 9.722 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ TP.HCM, ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ ᴠᴀ̀ Tɪᴇ̂̀ɴ Gɪᴀɴɢ ᴄʜᴀ̣ʏ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴠᴇ̂̀ (ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ɴɢᴀɴɢ ǫᴜᴀ). Tʀᴏɴɢ đᴏ́, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴀ̀ 3.141 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ǫᴜᴀ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴄᴏ́ 17 ᴄᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ.

Hᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ, ᴛɪ̉ɴʜ Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ 2 ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ COVID-19 ᴠᴀ̀ ᴛʜᴇ̂ᴍ 9 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ɴ. Hᴀɪ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛɪ̉ɴʜ ᴠᴇ̂̀ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ. Tᴏᴀ̀ɴ ᴛɪ̉ɴʜ Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ ᴄᴏ́ 1.513 ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ, đᴀ̃ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴋʜᴏ̉ɪ 1.399 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ.

Tɪ̉ɴʜ Vɪ̃ɴʜ Lᴏɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 4 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴɢʜɪ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ TP.HCM ᴠᴇ̂̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ. Tᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 9-7, Vɪ̃ɴʜ Lᴏɴɢ ᴄᴏ́ 2.177 ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ 2.168 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ

Bᴀɴ Tᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ́ᴏ ᴛɪ̉ɴʜ Tɪᴇ̂̀ɴ Gɪᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴄᴏ́ 36 ᴄᴀ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19 ᴍᴏ̛́ɪ đᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ. Tᴜ̛̀ đᴀ̂̀ᴜ ᴍᴜ̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ᴛɪ̉ɴʜ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ 14.107 ᴄᴀ F0, ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ 12.061 ᴄᴀ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴋʜᴏ̉ɪ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ̉ɴʜ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ 348 ᴄᴀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ. Bᴏ̂́ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴄᴀ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ TP Mʏ̃ Tʜᴏ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cʜᴀ̂ᴜ Tʜᴀ̀ɴʜ, Cᴀ́ɪ Bᴇ̀, Cʜᴏ̛̣ Gᴀ̣ᴏ.

Cᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛɪ̉ɴʜ Bᴇ̂́ɴ Tʀᴇ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ, ᴛᴏ̂̉ɴɢ sᴏ̂́ ᴄᴀ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19 ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ 1.898 ᴄᴀ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ̉ɴʜ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ 51 ᴄᴀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴠᴀ̀ 1.801 ᴄᴀ ʀᴀ ᴠɪᴇ̣̂ɴ.

Qᴜᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴɢᴏ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛɪ̉ɴʜ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ 395 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Bᴇ̂́ɴ Tʀᴇ ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ. Tɪ̉ɴʜ đᴀ̃ ʙᴏ̂́ ᴛʀɪ́ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴏᴀ̀ɴ đᴜ̛ᴀ 776 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ̉ɴʜ Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ. Tʜᴏ̂́ɴɢ ᴋᴇ̂ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 1-10 đᴇ̂́ɴ 11 ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 2-10, ᴛɪ̉ɴʜ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ 1.032 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴠᴇ̂̀ Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ.

Tʜᴇᴏ Bᴀɴ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ COVID-19 ᴛɪ̉ɴʜ Aɴ Gɪᴀɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 147 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ COVID-19, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ 3 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ɪ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛᴀ̣ɪ TP Lᴏɴɢ Xᴜʏᴇ̂ɴ.

Tᴏ̂̉ɴɢ sᴏ̂́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ COVID-19 ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 15-4 đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ʟᴀ̀ 5.416 ᴄᴀ (ᴄᴏ́ 13 ᴄᴀ ᴛᴀ́ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ), ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ 3.049 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ.

Tʜᴇᴏ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴀɴ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ, ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴀᴏ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Pʜᴜ́ Tᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ 36 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ. Tɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛᴀ̂̀ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ F1 ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ (ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Tᴀ̂ɴ Cʜᴀ̂ᴜ 39 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ)

Ổ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ sɪɴʜ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Vɪ̃ɴʜ Aɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cʜᴀ̂ᴜ Tʜᴀ̀ɴʜ, ǫᴜᴀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (Lᴏɴɢ Xᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ Tɪ̣ɴʜ Bɪᴇ̂ɴ). Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ F0 ᴏ̛̉ ᴀ̂́ᴘ Vɪ̃ɴʜ Tʜᴀ̀ɴʜ, xᴀ̃ Vɪ̃ɴʜ Aɴ, ɴɢʜᴇ̂̀ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ sᴜ̛̉ᴀ ᴍᴀ́ʏ ɴᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ. Qᴜᴀ ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ 13 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀. Hɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀɴɢ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ ɢᴀ̂̀ɴ.

Theo PLO